Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Procedury COVID-19

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowicach przychodzących do pracy

 

Podstawa prawna:

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

−      wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowicach.

 

Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowicach świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowicach, p. dr Zbigniew Kowalczyk.
 2. Dyrektor placówki odpowiedzialny jest za wyznaczenie miejsca izolacji zarówno jak dla pracownika, który w trakcie wykonywania obowiązków zauważył niepokojące objawy, jak również dla uczniów z objawami chorobowymi.
 3. Dyrektor placówki zleca przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Dyrektor jednostki wyznacza bezkolizyjne ciągi komunikacyjne wejścia i wyjścia z budynku lub system przywożenia i odbierania uczniów.
 5. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przekazanie bezpośrednie oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi, istnieje również możliwość dostarczenia do zainteresowanych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Ponadto powyższa procedura zostanie udostępniona na stronie bip szkoły https://splaziec.szkolnastrona.pl/bip/
 6. Dyrektor zgodnie z wytycznymi MZ i GIS wyznacza grupę pracowników stałych z możliwością cyklicznej zmiany.
 7. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 

Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 

1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.

2. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.

3. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z ustaleniami. Terminy podawane są przez dyrektora do wiadomości pracowników telefoniczne.

4. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki oraz jeżeli w/w objawy pojawią się przed podjęciem pracy proszeni są o niezwłoczne powiadomienie dyrektora

5. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

6. Pracownicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej typu: maseczki ochronne, przyłbice, rękawice, fartuchy ochronne.

7. Dyrektor ustala sposób przemieszczania pracowników obsługi (sprzątaczka, konserwator, pomoc nauczyciela) bez możliwości kontaktu z nauczycielami jak również z opiekunami dzieci.

8. Dyrektor wskazuje maksymalną godzinę przyjścia i wyjścia dzieci z przedszkola.

9. W pomieszczeniach może przebywać maksymalnie ilość pracowników wskazana przez dyrektora placówki.

 

 

 

Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

 

 1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 2. Łazienki szkoły/przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
 1. Płyny dezynfekcyjne należy również umieścić w miejscach wejścia i wyjścia szkoły wykorzystywanych przez pracowników, uczniów oraz ich opiekunów.
 2. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
 3. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe, maseczki jednorazowe zostają wyrzucone do oznakowanego kosza.
 4. Jeżeli w pracy zostały użyte środki ochrony wielorazowego użytku (np. fartuchy) po zakończonej pracy należy je odpowiednio zdezynfekować/uprać, zabezpieczyć do ponownego użycia.
 5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.
 6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych.

 

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów wykorzystywanych przez pracowników

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły/przedszkola.
 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%).
 4. Jeżeli do dezynfekcji powierzchni wykorzystywany będzie preparat w formie koncentratu należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją.
 5. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
 6. Pracownicy podczas dezynfekcji muszą mieć założone rękawice ochronne, maseczki oraz fartuchy.

 

Szczegółowe zasady dezynfekcji pomieszczeń oraz rzeczy używanych przez uczniów

 1. Pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne są dezynfekowane lub myte z użyciem środka czyszczącego każdego dnia
 2. Dezynfekcji powierzchni dotykowych, tj. poręczy, klamek i powierzchni płaskich odbywa się cyklicznie według ustaleń dyrektora placówki, min. 2 razy dziennie.
 3. Dezynfekcja blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników przeprowadzana jest każdorazowo w trakcie wietrzenia pomieszczeń (raz na godzinę).
 4. Dezynfekcja zabawek przyborów sportowych oraz przyrządów używanych przez dzieci przeprowadzana jest po każdorazowym użyciu.
 5. Systematyczne wietrzenie sali średnio co godzinne lub w momencie, w którym będzie to wymagane – monitorowanie zapisem na karcie załącznik nr 3 do procedury
 6. Monitorowanie czyszczenia oraz dezynfekcji odbywać się będzie poprzez umieszczenie przez pracownika obsługi zapisów w kartach załącznik nr 3 do procedury.

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID‑19 przez pracownika

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów zobowiązany on jest nie przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. Wszyscy pracownicy powinni na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące przepisy prawa. Informacje te dyrektor szkoły umieszcza również na bieżąco na tablicy ogłoszeń.
 3. Wszyscy pracownicy rozpoczynający pracę w danym dniu zobowiązani są do zmierzenia sobie temperatury ciała. Pomiaru dokonuje się termometrem bezdotykowym, a jego wynik odnotowuje się w Rejestrze pomiarów temperatury ciała. Termometr i Rejestr znajdują się przy wejściu głównym do szkoły. W przypadku podwyższonej temperatury pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora oraz odstąpić od podjęcia pracy i udać się do lekarza.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsuwany od pracy, a o fakcie tym dyrektor szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Dalsze czynności podejmowane są według wydanych przez PSSE instrukcji i poleceń. Kolejne grupy dzieci nie zostają wówczas przyjmowane do przedszkola.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddawany jest gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W razie zalecenia przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wdraża się dodatkowe procedury.
 7. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz zobowiązuje te osoby do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID‑19 przez dziecko

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Wszystkim dzieciom przychodzącym do szkoły mierzona jest temperatura ciała. Pomiaru dokonuje się termometrem bezdotykowym, a od jego wyniku zależy przyjęcie dziecka do szkoły w danym dniu. W razie podwyższonej temperatury ciała dziecko nie zostaje przyjęte.
 3. Jeżeli w trakcie przebywania w szkole dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatce i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 4. W izolatce dziecko przebywa wraz z wyznaczonym przez dyrektora opiekunem. Opiekunowi zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę oraz fartuch z długim rękawem.
 5. W razie pojawienia się u dziecka zaostrzonych objawów chorobowych, np. temperatury ciała powyżej 390C, duszności, utraty przytomności, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe oraz poinformować o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów.

 

 

 

Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

1)     Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk;

2)     Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.

3)     Załącznik 3 – karta monitorowania czyszczenia / dezynfekcji / wietrzenia

 

……………………………………………

 

(podpis dyrektora) 

Załącznik nr 1

 

Instrukcja mycia rąk

 

 1. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni.
 2. Pocierać ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni.
 3. Pocierać wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
 4. Przepleść między sobą palce obu dłoni i pocierać wewnętrznymi stronami ręką o rękę.
 5. Spleść ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie.
 6. Pocierać okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
 7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
 8. Umyć nadgarstki obu dłoni.
 9. Spłukać ręce wodą.
 10. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem.

 

Załącznik nr 2

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

 

 1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał danego dnia pracy.
 2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
 3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
 4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w składziku środków do utrzymania czystości Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest dyrektor po pozyskaniu informacji od pracowników.
 5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta monitorowania czyszczenia, dezynfekcji lub wietrzenia

 

sala nr .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina

Czyszczenie

Wietrzenie

Dezynfekcja

 

 

Data

 

wykonania

/Cz/

/W/

 

/D/

 

Podpis pracownika

 

 

czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II

W WILCZKOWICACH

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 8. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu LIBRUS e-biblio.
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA                              W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie  z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do odbioru wcześniej wypożyczonych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach  – można je ustawiać na podłodze.
 9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w przedostatnim i ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę w danym dniu ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników.
 4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email wieslawa.zbrog@szkolawilczkowice.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 5. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 9. Książki będą zwracane w pomieszczeniu biblioteki zgodnie z zachowaniem przepisów.

10. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, pudła, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.

11. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

 • podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
 • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu lub pudle.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 

Procedury zachowania w czasie konsultacji   

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach           

 

 

Regulamin zachowania w szatni

 • Przed  wejściem na teren szkoły każda osoba będzie miała mierzoną temperaturą, w przypadku podwyższonej nie może wejść do budynku.
 • Natychmiast po wejściu do szatni należy zdezynfekować ręce.
 • W szatni należy uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
 • Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Do szatni nie wchodzą rodzice (wyjątek rodzic dziecka niepełnosprawnego).

 

Regulamin zachowania ucznia w szkole w czasie konsultacji

 

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, szatni i w toalecie.
 • W trakcje konsultacji uczniowie i nauczyciel mają zasłonięte  usta i nos.

 

 

 

Regulamin korzystania z sali

 • Konsultacje odbywają się tylko w wyznaczonej sali. Uczniowie nie mogą swobodnie poruszać się po szkole.
 • W sali jednocześnie może przebywać do 12 uczniów.
 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe odbywają się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • Uczniowie nie mogą pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 • Sala powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 • Jeżeli uczeń korzysta z łazienki należy mu przypomnieć o konieczności  mycia ręce (regulamin znajduje się w łazience).
 • Po każdych zajęciach sala będzie dezynfekowana (blaty, uchwyty, krzesła, klamki).
 • Po skończonych zajęciach nauczyciel stopniowo wypuszcza uczniów z zajęć w celu uniknięcia grupowania się uczniów na korytarzu czy w szatni.

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 • Osobę z podejrzeniem zakażenia należy natychmiast izolować (w szkole znajduje się odpowiednie pomieszczenie, gdzie taka osoba będzie czekała na przyjazd odpowiednich służb).
 • Należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcje:

Dyrekcje szkoły    tel.  608894508

Organ prowadzący szkołę   tel.  41 373 50 83

Sanepid w Końskich    tel.  41 372 30 22