Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Procedury COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II

w Wilczkowicach

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach wznawia funkcjonowanie

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 1. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej

do sekretariatu oraz w szatni (podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola i jego odbioru); w pozostałych częściach budynku - tylko za zgodą dyrektora szkoły;

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub

w izolacji.

 1. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 3. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.15 do 16.15
 4. Za zgodą rodziców dzieciom i uczniom po wejściu  do szkoły mierzona jest temperatura ciała.  (Załącznik nr 1)
 5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w pokoju nauczycielskim.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika - kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz - gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze w części między stołówką a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Podczas przerw śródlekcyjnych (w przestrzeni wspólnej w szkole) uczniowie klas IV – VIII noszą maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 2. Osobne szatnie są zorganizowane dla dzieci z oddziału przedszkolnego, dla uczniów kl. I i II. Pozostałe klasy korzystają ze wspólnej szatni.
 3. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 4. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników obsługi

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

 1. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące; w razie potrzeby – w przyłbice i fartuchy).
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych, bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne

i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

 1. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
 • o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników

       w zakresie szerzenia się COVID-19.

 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 3. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 7. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 8. Personel kuchenny i pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Obsługę sprzątającą zobowiązuje się do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – po każdej przerwie i po każdych zajęciach,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej po każdych zajęciach,
 • dezynfekcji toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenia z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Zasady korzystania z biblioteki są ustalone w odrębnym regulaminie.

§ 5

Zasady korzystania z szatni

 

 1. Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów

obowiązuje zmiana obuwia.

 1. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni.
 2. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.
 3. Przebywając w szatni, uczniowie zobowiązani są do unikania ścisku.
 4. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym pomieszczeniu.
 5. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając innym korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej.
 6. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych - pozostawionych w szatni.
 7. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego przy szatni.
 8. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego.
 9. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

§ 6

Wyjścia na boisko, plac zabaw

 1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.
 2. Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku.
 3. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.
 4. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.
 5. Z placu zabaw korzystają tylko dzieci uczęszczające do przedszkola i klas I – III - pod opieką nauczyciela.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i innych osób postronnych.

 

§ 7

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny zobligowany jest przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)      ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)      zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)      stosować środki ochrony osobistej.

 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny zobligowani są dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

1)      przed rozpoczęciem pracy,

2)      przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)      po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4)      po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5)      po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6)      po skorzystaniu z toalety,

7)      po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8)      po jedzeniu, piciu.

 1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 5.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

§ 8

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej, których będą używać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
 4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • § 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Organ prowadzący szkołę   tel.  41 373 50 83, Sanepid w Końskich    tel.  41 372 30 22.
 6. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu SANEPID-em w Końskich oraz z organem prowadzącym. O podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 7. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia - zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 11

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.
 2. Procedury mogą być modyfikowane.
 3. Procedury zostaną opublikowane na stronie szkoły, przesłane jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępnione w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurami podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Zgoda na pomiar temperatury ciała

 

Załącznik nr 1

do Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

 na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

 

Wyrażam zgodę̨ na badanie temperatury ciała mojego dziecka

_______________________________________________________________ (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

 

w czasie trwania stanu epidemii, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2  - w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku podejrzenia choroby (złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała).

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań́ prewencyjnych
i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

W przypadku temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza może zostać ona odnotowana w rejestrze objawów chorobowych niezbędnym szkole do prowadzenia obserwacji pod kątem sytuacji chorobowej w szkole i zostanie wymazana po 14 dniach od dnia identyfikacji ewentualnej infekcji.

 

 

_________________________________________________________________________

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ                   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II  W WILCZKOWICACH

 NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

 

      Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.
 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie         z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na blat, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek               i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnich dwóch tygodniach nauki (uczniowie mogą korzystać z e-podręczników).
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia           w przypadku zagubienia lub zniszczenia.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 8. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole (biblioteka szkolna), aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów                     w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 10. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • podręczniki (komplet) muszą być zapakowane w reklamówkach;
 • reklamówkę  należy opisać na naklejonej kartce na zewnątrz w następujący sposób:

- imię, nazwisko ucznia, klasa,

- data zwrotu,

- ponumerowany spis oddawanych podręczników/książek.

Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela – bibliotekarza.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek – 12.45-13.45

Środa – 11.40-12.40

Czwartek – 8.45-9.45; 11.40-12.40; 12.40- 15.40

Piątek -  8.45-11.45

 

 

Procedury zachowania w czasie konsultacji   

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach           

 

 

Regulamin zachowania w szatni

 • Przed  wejściem na teren szkoły każda osoba będzie miała mierzoną temperaturą, w przypadku podwyższonej nie może wejść do budynku.
 • Natychmiast po wejściu do szatni należy zdezynfekować ręce.
 • W szatni należy uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
 • Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Do szatni nie wchodzą rodzice (wyjątek rodzic dziecka niepełnosprawnego).

 

Regulamin zachowania ucznia w szkole w czasie konsultacji

 

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, szatni i w toalecie.
 • W trakcje konsultacji uczniowie i nauczyciel mają zasłonięte  usta i nos.

 

 

 

Regulamin korzystania z sali

 • Konsultacje odbywają się tylko w wyznaczonej sali. Uczniowie nie mogą swobodnie poruszać się po szkole.
 • W sali jednocześnie może przebywać do 12 uczniów.
 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe odbywają się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • Uczniowie nie mogą pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 • Sala powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 • Jeżeli uczeń korzysta z łazienki należy mu przypomnieć o konieczności  mycia ręce (regulamin znajduje się w łazience).
 • Po każdych zajęciach sala będzie dezynfekowana (blaty, uchwyty, krzesła, klamki).
 • Po skończonych zajęciach nauczyciel stopniowo wypuszcza uczniów z zajęć w celu uniknięcia grupowania się uczniów na korytarzu czy w szatni.

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 • Osobę z podejrzeniem zakażenia należy natychmiast izolować (w szkole znajduje się odpowiednie pomieszczenie, gdzie taka osoba będzie czekała na przyjazd odpowiednich służb).
 • Należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcje:

Dyrekcje szkoły    tel.  608894508

Organ prowadzący szkołę   tel.  41 373 50 83

Sanepid w Końskich    tel.  41 372 30 22