Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Przewodniczący: Elżbieta Kotras


Zastępca przewodniczącego: Oliwia Janus


Skarbnik: Bartłomiej Basiak


Sekretarz: Zuzanna Maciążek
Opiekun Samorządu Szkolnego: Barbara Burak

 

Uśmiech

 

Opiekun Samorządu Szkolnego jest z urzędu

Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole. 

 

Uśmiech 

 

Prawa ucznia

 

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

a) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991r.( Dz.U. Nr 120 poz. 526, 527),

b) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991r.Dz.U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami),

c) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r.

w sprawie ramowego statutu publicznej 6-letniej szkoły podstawowej

i publicznego gimnazjum (Dz.Urz. MEN Nr 14/1999).Konwencja Praw Dziecka

(fragmenty)

Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na:

rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, język, religię, poglądy polityczne.

Art. 13 Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.

Art. 14 Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.

Art. 15 Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.

Art. 17 Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Art. 18 Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.

Art. 19 Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzyskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.

Art. 20 Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.

Art. 23 Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

Art. 28 Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.

Art. 29 Nauka dziecka będzie ukierunkowana na :

a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka

b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad

c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi

d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia

Art. 33 Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych. 


OPRÓCZ PRAW MASZ TEŻ OBOWIĄZKI - PAMIĘTAJ O TYM !