Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo w szkole

 

 

 

 

 

PROCEDURY

 

„BEZPIECZEŃSTWO

W SZKOLE”

 

 

 

 

 

 CELE PROCEDUR:

§  stworzenie sprawnego systemu interwencji w sytuacjach zagrożeń

     i w przypadku zachowań ryzykownych uczniów

§  zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej

 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek

natychmiast zdecydowanie reagować,

na sytuację zagrożenia bezpieczeństwa,

zdrowia lub życia ucznia!

 

 

Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa:

 

Akty prawne zewnętrzne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

( Dz. U. z 2001r. Nr 135 , poz.1516).

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r Nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 11 poz.109).

- Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 8 września 2006r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz. U. z 2006r Nr   191 poz. 1410 ze zm.).

- Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli    w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010r

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz. 1245.

 

 

Dokumenty szkoły:

- Statut Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

- Programu Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

 

Rozdział I

Procedury bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole

 

§1

Bezpieczeństwo i higiena

1. Uczniowie mają prawo do:

1) Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

2) Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przebywać podczas przerw na korytarzu parteru

2) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,

3) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,

4) po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni pod opieką nauczyciela, spokojnie ubierać się i opuścić szkołę,

5) respektować regulaminy pracowni przedmiotowych,

6) o złym samopoczuciu powiadomić wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną.

 

3. Uczniowie nie mogą:

1) zapraszać do szkoły osób obcych,

2) nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,

3) pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,

4) siadać na parapetach,

5) stukać w szyby okienne,

6) przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

7) niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną,

4. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

§2

 

Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.

 

 

1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych (15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 10 minut po zakończeniu swoich zajęć).

2. Uczniowie, którzy są członkami kół zainteresowań i zajęć dodatkowych mogą przebywać na terenie szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora.

4. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.

5. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno – zimowym uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, natomiast w okresie wiosenno – letnim mogą opuścić budynek szkolny i przebywać na dziedzińcu szkolnym pod opieką pełniącego dyżur nauczyciela.

6. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szatni okrycie wierzchnie i zmienia obuwie.

7. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.

8. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii powinni przebywać w świetlicy szkolnej lub w bibliotece.

9. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela.

1) Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły (wycieczki, rajdy, biwaki, kino, inne).

2) Nauczyciel ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność.

3) Co najmniej 3 dni przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „Kartę wycieczki” zgodnie z regulaminem wycieczek.

10. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do regulaminu wycieczki i regulaminu miejsc, w których przebywa.

11. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły.

12. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków ( uwaga: leki mogą być używane tylko w przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania).

13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i estetykę pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny w sanitariatach.

14. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.

15. Dla zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw obowiązuje zakaz biegania również na korytarzach szkolnych.

16. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną.

17. Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

§3

Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego

1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą a także pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy, stołówki i pracowni szkolnych oraz zasad korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń podane są w odrębnych regulaminach.

3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, i używanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.

5. Zachowanie w szatni:

1) uczniowie mogą przebywać w szatni w celu zmiany obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej,

2) uczniowie po zakończonych lekcjach schodzą do szatni pod opieką nauczyciela,

3) uczeń może przebywać tylko w boksie przeznaczonym dla jego klasy,

4) uczniowie mają obowiązek szanować własne i cudze rzeczy pozostawione w szatni.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie obuwie i kosztowną odzież pozostawioną w szatni.

 

 

§4

Zasady zachowywania się w sektorze sportowym, na placu zabaw i na boisku szkolnym

1. W sektorze sportowym mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy aktualnie mają lekcje wychowania fizycznego.

2. Obowiązuje zmiana obuwia i strój sportowy.

3. Szatnie służą wyłącznie do przebierania się. Zabrania się przesiadywania uczniów w szatniach. Uczniowie, którzy nie ćwiczą na zajęciach nie przebywają w szatni, lecz na terenie sektora sportowego lub boiska pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego.

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie wychodzą na boisko szkolne lub wchodzą do sali gimnastycznej tylko pod opieką nauczyciela i przestrzegają regulaminu sali i obiektów sportowych.

5. Zabrania się samodzielnego wchodzenia w czasie przerwy na salę gimnastyczną.

6. Na terenie sektora sportowego obowiązuje poszanowanie mienia szkolnego oraz cudzej własności.

7. Zabrania się uczniom wchodzenia do magazynu sportowego bez zezwolenia nauczyciela.

8. Każdy wypadek mający miejsce w sektorze sportowym i na boisku podczas przerwy oraz w czasie lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi, a nauczyciel dyrektorowi.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni kosztowne przedmioty.

 

 

 

Rozdział II

Procedury i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa

 

§1

1. Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni oraz z zasadami bhp i odnotowuje ten fakt kolorem czerwonym w dzienniku lekcyjnym w rubryce: „temat”.

2. Lekcje

1) Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni, świetlicy, sali gimnastycznej powinno być zgodne z zasadami bhp i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach.

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel

1) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych.

2) Każda lekcja powinna rozpocząć się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym;

3) Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie.

4) Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali.

5) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.

6) W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych, zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów).

7) Uczniowie zwolnieni w formie pisemnej przez rodziców z religii, jeśli ten przedmiot wypada w środku zajęć (nie odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji) są zobowiązani przez ten czas przebywać na świetlicy szkolnej.

8) Uczniów, którzy muszą koniecznie skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.

9) W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

 

4. Usprawiedliwienie nieobecności, zwolnienie ucznia z lekcji, odwołanie lekcji

1) Uczeń jest zobowiązany po powrocie ze zwolnienia do szkoły okazać wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności. Dopuszcza się przyjmowanie zwolnień z lekcji na kartce napisanej przez rodzica. Forma pisemna zwolnienia stanowi dowód, że rodzice wiedzą o wcześniejszym opuszczeniu szkoły przez dziecko.

2) Zwolnienie z lekcji traktowane jest jak nieobecność usprawiedliwiona. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne bezwzględnie odnotowują wszystkim nieobecnym na zajęciach uczniom nieobecność w dzienniku. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami należy przedstawić procedury związane z nieobecnościami w szkole. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych (w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica). Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

3) O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

4) Uczeń zwalniający się z ostatnich lekcji wychowania fizycznego może być zwolniony tylko wtedy gdy nie uczestniczy w zajęciach z racji posiadania zwolnienia lekarskiego długoterminowego według regulaminu, w innym przypadku uczeń musi być obecny na zajęciach.

5) W przypadku uskarżania się dziecka na złe samopoczucie nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną. Jeżeli według oceny pielęgniarki szkolnej stan zdrowia ucznia jest zły nauczyciel lub pielęgniarka wzywa rodziców/opiekunów prawnych i powierza dziecko ich opiece. W przypadku gdy rodzice nie mogą odebrać dziecka, a stan zdrowia zagraża życiu wzywane jest pogotowie. W takim przypadku o zaistniałej sytuacji informuje się dyżurującego dyrektora.

 

§2

1. Przerwa między lekcjami.

1) Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę. Dzieci z klas I-III spędzają przerwę na korytarzu przy swojej sali. Wszyscy uczniowie z klas IV-VI spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną lekcję. Uczniowie klas I w okresie adaptacyjnym spędzają przerwę w sali pod opieką nauczyciela. Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach. Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.

2) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów. Dyżur na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się o godzinie 7.50.

3) W okresie wiosennym i letnim uczniowie długie przerwy mogą spędzać na placu szkolnym.

4) Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się i ustawienia przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela.

5) Nadzór nad pełnionymi dyżurami pełni dyrekcja szkoły.

 

2. Zasady obowiązujące uczniów podczas przerwy:

1) Do szkoły przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami i opuszczaj ją tuż po zakończeniu zajęć.

2) Okazuj szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

3) Bezzwłocznie wykonuj polecenia nauczyciela dyżurującego.

4) Zachowuj się życzliwie wobec kolegów.

5) Nie biegaj po terenie szkoły.

6) Nie krzycz.

7) Po dzwonku wycisz się i ustaw przy sali, w której masz lekcję.

8) Po skończonej lekcji przejdź pod salę, gdzie będziesz miał kolejną lekcję.

9) W szkole poruszaj się prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach).

10) Tornister ustawiaj przed salą (koniecznie pod ścianą) tak, aby nie stanowił zagrożenia dla wszystkich poruszających się po korytarzach.

11) Krótkie przerwy spędzaj na korytarzu przy sali, gdzie będziesz miał lekcję.

12) Nie wychodź poza teren szkoły.

13) Nie otwieraj okien.

14) Nie przebywaj bez potrzeby w toalecie.

15) Zachowuj czystość i porządek w szkole.

16) Za przyniesione do szkoły rzeczy odpowiadasz sam.

 

§3

1. Apele i uroczystości szkolne.

1) Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:

a) sprawdzić obecność uczniów w klasie,

b) przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej

2) Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.

 

§4

1. Zakończenie lekcji.

1) Każdy rodzic na początku roku szkolnego otrzymuje od wychowawcy informację, że za przyprowadzenie i odebranie dziecka ze szkoły odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie (również dotyczy to zajęć pozalekcyjnych oraz imprez w godzinach popołudniowych).

2) Uczniowie kl. 1-6 po zakończonych lekcjach schodzą do szatni, przebierają się i wychodzą ze szkoły.

3) Uczniowie, których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka pod opieką wychowawców świetlicy udają do świetlicy szkolnej.

4) Wychowawca świetlicy odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez wpis do dziennika.

5) Wszystkie wyjścia na zajęcia pozalekcyjne są również odnotowywane w dzienniku.

6) Uczeń może wyjść ze świetlicy jedynie z osobą, która jest upoważniona do tego na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.

7) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. Jeśli musi wyjść (sytuacje wyjątkowe zdrowotne) powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok (nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za uczniów).

8) Kontrolę nad sprawowaną opieką pełni dyrekcja szkoły.

 

 

§5

1. Wyjścia i wycieczki, wyjazdy na „zielone” szkoły.

1) Wyjścia grupowe poza teren szkoły (np. na wycieczkę pieszą, do kościoła, imprezy okolicznościowe itp.) odnotowane są w dzienniku.

2) Wycieczki jedno i kilkudniowe:

a) Nauczyciel przedstawia rodzicom i dzieciom propozycję wycieczki.

b) Rodzice wyrażają akceptację i potwierdzają pisemnie wolę wysłania dziecka na wycieczkę.

c) Nauczyciel powiadamia o terminie planowanej wycieczki dyrektora.

d) Przed wycieczką kilkudniową nauczyciel organizuje zebranie, na którym zapoznaje rodziców z planem i regulaminem wycieczki.

e) Na godzinie wychowawczej nauczyciel przedstawia poszczególne punkty regulaminu uczestnika wycieczki, zwraca szczególną uwagę na bezpieczne zachowanie w różnych miejscach.

f) Rodzice i dzieci po zapoznaniu z regulaminem wycieczki potwierdzają ten fakt podpisem na regulaminie uczestnika wycieczki.

g) Najpóźniej na tydzień przed planowanym wyjazdem, nauczyciel dostarcza dyrektorowi szkoły wypełnioną kartę wycieczki oraz listę jadących dzieci (2 egzemplarze)

h) Nauczyciel w czasie wycieczki sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi.

i) Na początku wycieczki sprawdza listę obecności, kontroluje liczebność grupy w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do autokaru.

 

 

§6

1. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne imprezy.

1.Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników, uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu.

2.Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrekcji szkoły i pozostawia w sekretariacie szkoły.

3.Organizator imprezy zapoznaje z listą wychowawcę klasy danego ucznia, który podpisem potwierdza zwolnienie ucznia z lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym symbolem zw.(zwolniony).

4.W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z różnych przyczyn, a są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

 

 

§7

1. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia.

1.W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia po stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia wychowawcę, a w razie jego nieobecności dyrektora szkoły.

2.Wychowawca lub dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności na zajęciach.

3.Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, wychowawca lub dyrektor natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.

4.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania.

 

§8

1. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły (I-VI).

1) Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2) Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych w kl. I - III.

3) Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

4) W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy;

a) niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

b) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

c) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

d) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

5) W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

a) niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b) zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania problemu,

c) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

d) nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

6) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

7) Takie same zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych.

 

 

§9

1. Procedura korzystania z przejazdów autobusami szkolnymi.

1) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, porządek i kulturę zachowania podczas przejazdów są:

a) opiekun dowożonych uczniów,

b) kierowca autobusu,

c) wszyscy przewożeni uczniowie.

2) Odpowiedzialność za uczniów oczekujących na odjazd autobusu z miejsca zamieszkania ponoszą rodzice lub prawny opiekun.

3) Dzieci oczekujące powinny przebywać wyłącznie na chodniku lub poboczu jezdni, możliwie jak najdalej od utwardzonej nawierzchni drogi, zachowywać porządek i spokój na przystanku.

4) Drzwi do autobusu (po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu) powinien otwierać od zewnątrz jeden z najstarszych oczekujących uczniów.

5) Podczas wejścia uczniowie obowiązani są zachowywać spokój i kulturę w stosunku do innych podróżnych.

6) Do autobusu należy wchodzić pojedynczo - wyłącznie przednimi drzwiami.

7) Bezpośrednio po wejściu należy zająć wolne miejsce siedzące.

8) Przed ruszeniem autobusu kierowca lub opiekun sprawdzają czy drzwi są zamknięte.

 

2. W autobusie zabronione jest chodzenie i wstawanie z miejsca podczas jazdy.  

W autobusie obowiązuje spokój i kultura zachowania oraz cisza.

2) Uzasadnioną potrzebę zatrzymania się należy zgłosić opiekunowi lub kierowcy.

3) W czasie jazdy zabronione jest picie napojów i spożywanie posiłków.

4) Wszelkie odpadki należy umieścić w koszu autobusu lub zabrać je ze sobą.

5) Za dokonane podczas przejazdu przez uczniów zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawny opiekun.

6) Wysiadanie z autobusu następuje za zgodą opiekuna lub kierowcy, przednimi drzwiami pojedynczo w sposób bezpieczny i spokojny.

7) Wysiadanie tylnymi drzwiami może odbywać się wyłącznie w obecności opiekuna przy drzwiach.

8) Dzieci klas „0” są pod stałym nadzorem opiekuna dowożonych dzieci od chwili przekazania dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna na przystanku.

9) Opiekun dowożonych dzieci osobiście zaprowadza dzieci klas „0” do sali i oddaje pod opiekę wychowawcy, po zakończonych zajęciach odbiera dziecko i sprawuje opiekę do momentu przekazania rodzicowi lub prawnemu opiekunowi.

 

§10

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.

4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.

5. Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.

6. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

8. Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

 

 

§11

1. Procedura postępowania w przypadku złamania zakazu używania telefonów komórkowych w czasie lekcji.

1) W czasie lekcji obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Złamanie zakazu używania telefonów komórkowych obejmuje: inicjowanie i odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości sms, mms i innych, nagrywanie i odtwarzanie, fotografowanie.

2) W przypadku stwierdzenia, iż uczeń złamał zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel żąda od ucznia łamiącego zakaz, wyłączenia telefonu oraz przekazania go nauczycielowi.

3) Nauczyciel dokonuje w zeszycie uwag notatki informującej o zdarzeniu.

4) Nauczyciel informuje ucznia o sposobie odebrania telefonu przez rodziców.

5) Nauczyciel interweniujący przekazuje telefon wychowawcy klasy. Rodzic może odebrać telefon  na spotkaniu z wychowawcą.

6) W przypadku odmowy przekazania telefonu przez ucznia, nauczyciel dokonuje w zeszycie uwag notatki informującej o zdarzeniu, informuje ucznia o możliwości obniżenia oceny z zachowania; wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia.

7) Nagminne łamanie zakazu używania telefonów komórkowych w czasie lekcji ma wpływ na ocenę z zachowania.

  

 

 

 

Rozdział III

Procedury postępowania nauczyciela podczas wypadku

 

 

§1

1. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowi w obiekcie szkoły w czasie zajęć lub podczas przerwy, każdy nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia natychmiast doprowadza poszkodowanego do pokoju nauczycielskiego, a w razie konieczności wzywa zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i Dyrektora szkoły o zajściu.

2. Jeśli zachodzi potrzeba sam wzywa pogotowie ratunkowe.

3. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin.

4. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (np. w czasie dyskoteki klasowej), gdy nie ma Dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej przedmedycznej pomocy, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym Dyrektora szkoły (telefonicznie).

5. Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ wypadkowi.

6. Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki ”zielonej szkoły” wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

§2

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.).

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do pokoju nauczycielskiegoj celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej.

2. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły.

3. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

4. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

6. Zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

 

 

§3

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu policję, rodziców (opiekunów prawnych),organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium).

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

§4

Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej

1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik szkoły.

2. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

4. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.

5. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy należy bezzwłocznie poinformować dyrektora. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.

6. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

 

 

 

Rozdział IV

Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 

§1

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki:

1) Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę o zdarzeniu oraz podjętych działaniach.

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności pedagoga szkolnego oraz z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3) W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.

4) Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły.

6) W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub Sądu Rodzinnego.

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk podejmuje następujące kroki:

1) Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda od ucznia, aby przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami .

 

 

 

Rozdział V

Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia

 

§1

1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.

1) Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci-świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów.

2) Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora.

3) Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych konsekwencjach prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły.

4) Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście w zeszycie uwag, dzienniku.

5) Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny i stosuje przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację zachowania ucznia przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia w zeszycie uwag. Należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformować o możliwości powiadomienia Sądu Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców należy powiadomić Sąd Rodzinny.

6) Przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania ucznia (zauważać, doceniać, chwalić).

7) Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka, rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców i powiadamia policję.

 

2. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

1) Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach.

2) Wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, informuje pedagoga lub dyrektora o zaistniałej sytuacji.

3) Telefoniczne wzywa rodziców i rozmawia na temat trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających z ZWO.

4) Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.

5) W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia.

 

3. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które, zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

1) W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.

2) Wychowawca informuję pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.

3) Wychowawca wzywa rodziców do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem.

4) Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

 

4. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia.

1) W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się nauczyciel, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.

2) Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia.

3) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia.

4) W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie.

 

5. Procedura postępowania w przypadku psychotycznego ucznia.

1) Osoba interweniująca nie pozostawia ucznia samego(reaguje spokojnie, łagodnie);

2) Bez rozgłosu przeprowadza ucznia w spokojne miejsce (pokój nauczycielski);

3) Na ile to możliwe, nie rozpowszechnia w szkole informacji o zdarzeniu; informuje o zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę, pedagoga;

4) Zawiadamia pogotowie ratunkowe (999, 112)

5) Nie skupia się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza, czy nie – pozostawiamy to lekarzom.

 

6. Postępowanie w przypadku ucieczki z lekcji, wagarów

1)        Nauczyciel stwierdzający fakt ucieczki lub wagarów ucznia jak  najszybciej informuje  o tym wychowawcę klasy i zaznacza w dzienniku czerwonym kolorem nieobecność ucznia.

2)        Wychowawca jak najszybciej informuje o w/w sytuacji rodziców(prawnych opiekunów ucznia).

3)        Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, próbując ustalić powód wagarów/ucieczki, motywuje ucznia do zmiany zachowania.

4)        Jeśli ucieczka/wagary powtórzą się wychowawca wzywa rodziców (opiekunów) ucznia do szkoły i wspólnie ustalają  jakie działania należy podjąć w celu wyeliminowania wagarów.

5)        Wychowawca zgłasza problem pedagogowi szkolnemu, który włącza się w proces wychowawczy zmierzający do wyeliminowania zjawiska.

 

7. Postępowanie w przypadku zastraszania, wyłudzania, wymuszania

1)      W przypadku zgłoszenia przez ucznia, rodziców (opiekunów) faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzania wychowawca lub nauczyciel    informuje  o tym pedagoga szkolnego.

2)      Pedagog ustala okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę, sporządza dokumentację dotycząca sprawy a o  wynikach  informuje  wychowawcę.

3)      Pedagog w obecności wychowawcy informuje rodziców ofiary i sprawcy o zdarzeniu i konsekwencjach.

4)      W szczególnych wypadkach dyrektor informuje o zdarzeniu policję.

 

8. Postępowanie w przypadku posiadania przez ucznia niebezpiecznych narzędzi/przedmiotów (za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije  bejsbolowe, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty)

1)      Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, jeśli uczeń odmawia oddania zabronionego przedmiotu, należy go poinformować, że ma taki obowiązek. W przypadku dalszej odmowy powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję.

2)      Zabezpieczenie przedmiotu i powiadomienie o zdarzeniu wychowawcy.

3)      Wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i oddaje

a.       im  zabezpieczony przedmiot informując o konsekwencjach jego

b.      posiadania.

 

9.  Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej  nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, rzucanie przedmiotami, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły, agresja fizyczna)

1.      Powiadomienie wychowawcy, dyrektora szkoły o zdarzeniu, wezwanie rodziców.

2.      W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego.

3.      Oprócz  wszczętych procedur prawnych, zastosowanie konsekwencji wynikających ze szkolnego systemu kar i nagród.

 

10. Procedura reagowania w przypadku próby samobójczej ucznia

1. Działania interwencyjne:

1)      Jednoznacznie ustalić rodzaj zdarzenia.

2)      Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego, przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce.

3)      Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.

4)      W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policję, straż miejską i w czasie tej interwencji zadbać, aby przebiegała spokojnie i dyskretnie.

5)      Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcje szkoły, rodziców i  wychowawcę ucznia.

6)      Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą , związaną np.  przed kontaktem z mediami.

2. Działania pokryzysowe:

1)      Dokonać diagnozy ryzyka ponowienia próby samobójczej

2)      Zaplanować dalszą strategię postępowania wspólnie ze specjalistami z Zespołu Ośrodków Wsparcia lub placówki zdrowia psychicznego.

3)      Podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo (zapewnienie dziecku opieki psychologicznej, stałego nadzoru).

4)      W przypadku, gdy uczeń dokonał udanego aktu samobójczego, należy:

 • wyselekcjonować grupę osób związanych emocjonalnie z ofiarą samobójstwa lub przejawiających tendencje samobójcze i otoczyć ich pomocą psychologiczną
 • monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia stresu pourazowego
 • stworzyć młodzieży warunki do rozmowy o samobójstwie, lecz nie dopuścić do gloryfikacji tego typu zachować oraz do idealizacji osoby, która targnęła się na życie
 • umożliwienie przeżycia żałoby pozostałym uczniom (rozmowy grupowe, indywidualne)

5)      Przekazanie uczniom informacji o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji

      kryzysu, o numerach infolinii i telefonach zaufania.

6)      Wyznaczenie jednej kompetentnej, komunikatywnej i dobrze przygotowanej osoby do kontaktu z mediami ( przekazywanie konkretnych, sprawdzonych wiadomości, w razie dużego zainteresowania na konferencji prasowej lub w formie komunikatów).

 

11. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

1) Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania, stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób:

a) zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej,

b) powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,

c) wspólnie z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia,

d) wspólnie z innymi osobami (wychowawca, pedagog lub dyrektor) ocenia stan ucznia i ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną,

e) powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach (ew. obdukcja, rozmowa z uczniem, przewiezienie do pogotowia opiekuńczego), nauczyciela może zastąpić wychowawca ucznia lub pedagog,

f) powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

2) Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.

 

Procedura szczegółowa:

1.      Uzyskanie informacji lub przypuszczenie o stosowaniu przemocy wobec ucznia

Gdy nauczyciel jest świadkiem przemocy (np. na terenie lub w okolicy szkoły), musi interweniować. Uczniowi należy zapewnić bezpieczeństwo – trzeba go odseparować od sprawcy przemocy. Jeśli tego wymaga sytuacja, uczniowi udziela się pomocy przedmedycznej, ewentualnie wzywa się pogotowie i policję.

Jeśli uczeń sam sygnalizuje, że jest krzywdzony, lub nauczyciel ma podejrzenia w tym zakresie, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, sporządza notatkę o zdarzeniu lub z przebiegu rozmowy (o ile to możliwe bezpośrednio po zdarzeniu lub rozmowie).

2.            Powiadomienie dyrektora lub – w razie jego nieobecności – wskazanego
w procedurze nauczyciela (wychowawcę, pedagoga) o zdarzeniu.

O podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia należy poinformować dyrektora, gdyż to on odpowiada za jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Obowiązkiem dyrektora jest także udzielanie wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań. Dodatkowym wsparciem dla nauczyciela w trudnej dla niego sytuacji może być, na tym etapie postępowania, zaangażowanie innych osób, takich jak np. wychowawca klasy lub pedagog.

3.            Zaproszenie rodzica do szkoły przez dyrektora lub pedagoga

W rozmowie (bezpośredniej lub telefonicznej) trzeba poinformować o celu spotkania, np. wskazać, że uczeń zachowuje się niepokojąco, zgłasza trudności, dlatego warto byłoby się spotkać i porozmawiać o problemie. Termin i czas rozmowy należy dostosować do możliwości organizacyjnych rodzica, podkreślając, że zależy nam na tym, by było to jak najszybciej.

Warto ustalić spotkanie w czasie pobytu ucznia w szkole, by w trakcie wstępnej rozmowy miał on zapewnioną opiekę i nie był narażony na dodatkowy stres związany z tym, że coś się dzieje z jego powodu.

4.            Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”(z udziałem ucznia lub pod jego nieobecność, jeśli nie można nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu)

Szkoła wypełnia części I–XV, XVII i XIX–XXI formularza A. Rozmowę
z uczniem, który jest dotknięty przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności ucznia oraz zapewniających mu bezpieczeństwo, w obecności rodzica, który nie jest sprawcą przemocy, lub innej osoby najbliższej.

5.            Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B” osobie reprezentującej dziecko (rodzicowi, który nie jest sprawcą przemocy, opiekunowi lub osobie zgłaszającej przemoc wobec dziecka)

6.            Przekazanie oryginału formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnemu

Oryginał formularza przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu wszczęcia procedury. Kopia pozostaje w dokumentacji szkoły.

7.            Objęcie ucznia i rodziny pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole zgodnie z przepisami

8.            Ponowne wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”

Jeśli osoba, wobec której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się ponownie przemocy, należy ponownie wypełnić formularz A w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesłać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Z DANYMI OSOBOWYMI POZYSKANYMI
W RAMACH PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

 

Słownik:

Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

a)            polityce bezpieczeństwa – rozumie się przez to politykę bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej  w Wilczkowicach

b)            ustawie o ochronie danych osobowych (o.d.o) – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);

c)            rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty” – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (DzU
2011 nr. 209, poz.1245),

d)            Karcie – rozumie się przez to formularz w części A – załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

 

 

1.        Formularz „Niebieskiej Karty – część A” (dalej zwaną „Kartą”) wypełnia dyrektor szkoły lub upoważniony do tego pracownik szkoły.

2.        W przypadku gdy dyrektor szkoły upoważni do wypełnienia Karty innego pracownika szkoły (nauczyciela, pedagoga szkolnego), upoważniony pracownik (na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych) zobowiązany jest do podpisania imiennego upoważnienia, poszerzonego o upoważnienie do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych związanych z procedurą „Niebieskiej Karty” (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji).

3.        Kopie formularzy wypełnionych „Niebieskich Karty – cześć A”, o których mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”, jak i ich oryginały przed wysłaniem do przewodniczącego zespołu interpersonalnego przechowuje się w gabinecie dyrektora w szafie pancernej przeznaczonej do przechowywania dokumentów, wobec których wymagany jest szczególny nadzór. Szafa pancerna zamykana jest na klucz.

4.        Dostęp do Kart mają tylko upoważnieni przez dyrektora szkoły pracownicy szkoły. Pracownicy przy przetwarzaniu danych osobowych zawartych w Kartach mają obowiązek zachować wszelkie procedury mające na celu ich ochronę przed: udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

 

………………………………………                                  ……………………………………

(miejscowość i data)                                                             (dyrektor)

 

 

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania

z danymi osobowymi pozyskanymi

w ramach procedury „Niebieskie Karty”

 

 

…………………………………

(miejscowośc i data)

 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODST

 

1.      Upoważniam Panią/Pana Monikę Komisarską..................... zatrudnioną na stanowisku pedagoga

w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

         do dostępu do następujących danych osobowych:

         – pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 (należy wskazać szczegółowy zakres upoważnienia: kategorie danych, które może przetwarzać upoważniona osoba, rodzaj czynności, jakich może ona dokonywać na danych osobowych)

 

2.      Identyfikator systemowy: ...........................................................................................................

(wypełnia się w tylko w przypadku, gdy dane przetwarzane są w systemie informatycznym)

3.      Data nadania upoważnienia: .......................................................................................................  

   (data, od kiedy ważne jest upoważnienie)

 

4.      Upowaznienie wystawił: .............................................................................................................

(podpis dyrektora szkoły/administratora danych)

 

5.      Osoba upoważniona do przetwarzania danych objętych zakresem, o którym mowa wyżej, jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, oraz do zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.

 

         Data i podpis osoby upoważnionej: ............................................................................................

 

6.      Upowaznienie zostało odwołane w dniu: .....................................................................................

 

         Data i podpis osoby dyrektora szkoły: ........................................................................................

 

 

 

 

REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” W SZKOLE

 

1)      „Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskiej Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym szkoły);

2)      wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3)      w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego;

4)      jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej;

5)      działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego lub psychologa; 

6)      po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”;

7)      w przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie;

8)      formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie;

9)      wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” szkoła przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 7 dni od wszczęcia procedury.

 

 

 

Plan pracy szkoły mający na celu pomoc uczniowi i jego rodzinie:

1)      rozpoznanie i sprawdzenie sygnałów wewnątrzszkolnych świadczących o tym, że uczeń doświadcza przemocy w rodzinie (rozmowy pedagoga z wychowawcą, nauczycielem wychowania fizycznego, innymi nauczycielami uczącymi, w razie potrzeby z niepedagogicznymi pracownikami szkoły);

2)       potwierdzenie w środowisku pozaszkolnym faktu krzywdzenia ucznia (rozmowy z pracownikami socjalnymi, kuratorem sądowym, dzielnicowym, rodziną ucznia, sąsiadami itp.);

3)      wezwanie rodziców do szkoły w celu podjęcia rozmów i współpracy;

4)      poinformowanie opiekunów o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec dziecka i obowiązkach szkoły w obliczu rozpoznanego problemu;

5)      udzielenie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny;

6)      ustalenie formy stałego kontaktu rodziców ze szkołą;

7)      w przypadku, gdy dziecko doświadcza przemocy od obojga rodziców lub jeżeli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, niezwłoczne złożenie przez dyrektora szkoły zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury lub wniosku o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji;

8)      w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia, natychmiastowe zawiadomienie policji;

9)      zapewnienie wsparcia emocjonalnego uczniowi bezpośrednio po niekorzystnym zdarzeniu (rozmowy wspierające prowadzone przez pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcę lub inną zaufaną osobę);

10)  diagnoza sytuacji i potrzeb ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie (m. in. wychowawca, nauczyciele uczący, pedagog szkolny);

11)  objęcie ucznia pomocą w szkole (poznanie jego sytuacji psychologicznej, bieżąca pomoc i opieka wychowawcza, objęcie podopiecznego warsztatami np. socjoterapeutycznymi, psychologicznymi, w sytuacji koniecznej zapisanie ucznia do świetlicy, na zajęcia pozalekcyjne);

12)  w razie potrzeby skierowanie ucznia do różnorodnych form pomocy, oferowanych przez pozaszkolne instytucje i podmioty specjalizujące się w zakresie wsparcia na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  itp.);

13)  stałe monitorowanie sytuacji krzywdzonego ucznia oraz jego rodziny (analiza dokumentacji szkolnej, wywiady domowe, środowiskowe, obserwacja, rozmowy z nauczycielami uczącymi dziecko, uczniami, opiekunami, kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym itp.);

14)  wytypowanie przedstawiciela szkoły (najczęściej pedagoga szkolnego, rzadziej wychowawcy), celem reprezentowania szkoły w pracy zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

15)  podjęcie współpracy z innymi instytucjami pomocowymi celem łączenia kompetencji i wspólnego, efektywnego działania.

 

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SPRAWIE UCZNIA DOTKNIĘTEGO PRZEMOCĄ DOMOWĄ

 

Każdy pracownik szkoły, który zauważy lub podejrzewa, że w rodzinie ucznia występują symptomy przemocy jest zobowiązany zareagować, a sytuacji koniecznej udzielić pierwszej pomocy.

 

Dyrektor szkoły:

 • przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu ucznia w rodzinie;
 • w sytuacjach podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • bierze udział w rozmowie z rodzicami;
 • informuje opiekunów o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia;
 • prowadzi nadzór nad prowadzeniem przypadku ucznia krzywdzonego;
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań np. ułatwia konsultacje trudnych spraw ze specjalistami, wspiera, organizuje szkolenia w zakresie reagowania na przemoc w rodzinie wobec dziecka;
 • dba o to, by na terenie szkoły znajdowały się powszechnie dostępne informacje o organizacjach i instytucjach pomagających ofiarom przemocy (adresy, telefony itp.).

 

Pedagog szkolny:

 • przyjmuje i odnotowuje sprawę zgłoszenia o przemocy w rodzinie;
 • diagnozuje sytuację ucznia i jego rodziny;
 • jest koordynatorem pomocy dziecku krzywdzonemu oraz jego rodzinie;
 • przeprowadza rozmowy z uczniem oraz jego rodzicami lub prawnymi opiekunami;
 • dyskretnie monitoruje sytuację ucznia w rodzinie;
 • pozostaje w ciągłym kontakcie z wychowawcą i dyrektorem w sprawach dotyczących ucznia oraz jego rodziny;
 • pomaga pracownikom szkoły we właściwym postępowaniu względem ofiary przemocy;
 • informuje rodziców o możliwych kierunkach wsparcia ucznia;
 • pomaga rodzicom w zrozumieniu podstawowych i typowych reakcji dzieci na różnorodne sytuacje;
 • kieruje uczniów oraz rodziców do placówek specjalistycznych;
 • współpracuje ze specjalistami pomagającymi dziecku i jego rodzinie;
 • może być osobą, która uruchamia procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty”;
 • bierze udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego opracowującego strategie działań względem całej rodziny, a w szczególności względem ofiary i sprawcy przemocy;
 • dokumentuje wszystkie podejmowane działania względem ucznia i jego rodziny.

 

Wychowawca:

 • przyjmuje zgłoszenie o przemocy w rodzinie ucznia;
 • powiadamia dyrektora szkoły;
 • może być osobą, która uruchamia procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty”;
 • w przypadku, gdy uczeń ma obrażenia przeprowadza go do miejsca udzielenia pomocy;
 • dba, by ofiara przemocy czuła się bezpiecznie;
 • uważnie wsłuchuje się w relacje ucznia;
 • przekazuje sprawę pedagogowi szkolnemu;
 • wzywa rodziców;
 • odnotowuje w dokumentach wychowawcy swoje spostrzeżenia oraz szczegółową charakterystykę spotkania z rodzicami, z opisem postanowień i planów działania;
 • udziela stałego wsparcia uczniowi oraz dyskretnie monitoruje sytuację dziecka w okresie późniejszym;
 • monitoruje zespół klasowy, by skutki przemocy w domu nie wpływały na obniżenie pozycji poszkodowanego w klasie.

 

Nauczyciele:

 • przekazują wychowawcy i pedagogowi szkolnemu informacje o tym, że podejrzewają przemoc w rodzinie ucznia;
 • sporządzają notatkę służbową;
 • monitorują sytuację dziecka;
 • mogą być osobami, które uruchamiają procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty”;
 • dbają o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracy pedagogicznej z uczniami;
 • prowadzą psychoedukację rodziców.

 

Niepedagogiczni pracownicy szkoły:

 • są uważni i wrażliwi na sytuację uczniów;
 • reagują na objawy przemocy oraz niepokojące zachowania, których mogą być świadkami;
 • zgłaszają obserwowane, niepokojące sygnały dyrekcji szkoły, pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy.

 

 

 

 

Rozdział VI

Procedura postępowania – zagrożenie atakiem terrorystycznym

(atak bombowy, wtargnięcie napastników, użycie broni palnej).

 

1. Informacje ogólne dotyczące terroryzmu

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu: zastraszenia, wymuszenia lub okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że poszkodowanymi mogą być wszyscy, którzy znajdują się w polu rażenia ładunku wybuchowego.

Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu  jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze,  emeryt czy też biznesmen wychodzący z banku.

W przypadku ataku terrorystycznego,  szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie,  którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi.

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy". Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego szczególnie ważne w profilaktyce jest zwracanie uwagi na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi, a zwłaszcza w szkole.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

(-) rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;

(-) pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;

(-) osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;

(-) samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów lub miejsc organizowania imprez masowych, zgromadzeń, szkół.

 

2. Działania profilaktyczne

1)      Omówienie problematyki terroryzmu na spotkaniu pracowników szkoły, przeszkolenie na wypadek zamachu  bombowego lub innego aktu terroryzmu.

2)      Zapoznanie uczniów z tematyką terroryzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postrzeganie zachowań nietypowych lub elementów nietypowych na terenie szkoły.

3)      Przedstawienie zagrożeń terroryzmem podczas spotkań z rodzicami.

 

3. Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.

1)      Nauczyciel, pracownik szkoły lub uczeń, który zauważył podejrzanie zachowujące się osoby lub przedmioty pozostawione bez opieki oraz przypuszcza, że może to być próba ataku terrorystycznego, natychmiast informuje dyrektora szkoły lub odpowiednio nauczyciela.

2)      Nauczyciel, który uzyskał informację o możliwości ataku terrorystycznego natychmiast informuje dyrektora szkoły lub wicedyrektora.

3)      Dyrektor, który dowiedział się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia lub otrzymał  telefon z informacją o zagrożeniu terrorystycznym, natychmiast zgłasza ten fakt służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie: najbliższej jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym.

4)      Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.

5)      Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrekcję szkoły.

6)      Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone.

7)      Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.

8)      Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

9)      Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

10)  Jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to na sprawne i bezpiecznie opuszczenie zagrożonego rejonu.

11)  W czasie ewakuacji należy postępować zgodnie z instrukcją postępowania w czasie ewakuacji, chyba, że  prowadzący akcją zadecydują inaczej.

12)  Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują  się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

4. Zasady postępowania w razie wtargnięcia napastników do obiektu szkolnego.

W przypadku wtargnięcia napastników  na teren szkoły należy:

1)      poddać się woli napastników  i  wykonywać ściśle ich polecenia;

2)      starać się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi. Zwracać się do uczniów po imieniu, zwiększając szansę ich przetrwania;

3)      pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chce się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem;

4)      zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych;

5)      starać się uspokoić dzieci – zapanować, w miarę możliwości, nad własnymi emocjami;

6)      dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:

a)      nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi
i okna,
 

b)      nakazać dzieciom położyć się na podłodze,

7)      w chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy antyterrorystycznej.

Ważne:Trzeba być przygotowanym na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nauczyciel nie zostanie zidentyfikowany, jest dla Policji potencjalnym terrorystą.

Po zakończeniu akcji nauczyciel:

1)      sprawdza obecność dzieci, by upewnić się, czy wszyscy opuścili budynek. O braku któregokolwiek dziecka informuje Policję;

2)      nie pozwala żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu;

3)      prowadzi ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

 

5. Zasady postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem należy:

1)      nakazać dzieciom położyć się na podłodze;

2)      starać się uspokoić dzieci;

3)      dopilnować, aby nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się;

4)      jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby dzieci wykonywały je spokojnie –  gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników;    

5)      o ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.

Ważne, abynie rozłączać się i starać się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

Po opanowaniu sytuacji:

1)      upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru);

2)      zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych;

3)      udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;

4)      w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie, podjąć odpowiednie do sytuacji działania;

5)      zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

6. Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia bombowego

Symptomy wystąpienia zagrożenia:

1)      podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o   możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne;

2)      zainteresowania i uwagi wymagają:

a)      rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;

b)      samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości).

Uwaga:

1.      Należy pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

2.      O swoich spostrzeżeniach nauczyciel informuje dyrektora szkoły.

3.      Dyrektor powiadamia odpowiednie służby: Policję.

 

7. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego

1.      Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, organ prowadzący szkołę.

2.      Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z określonymi w szkole procedurami.

3.      Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki, i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

4.      Zawiadamiając Policję dyrektor podaje następujące informacje:

(-) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot).

 

8. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego

1.      Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

2.      Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

3.      Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

4.      Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

5.      Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.

6.      Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.

7.      Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

8.      Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

9.      Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, itp.)

10.  Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

11.  Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń Policji.

12.  Ciekawość może być niebezpieczna. Należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.

13.  Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami osób upoważnionych.

 

9. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby

Jeżeli jest to informacja telefoniczna, należy:

1)      słuchać uważnie;

2)      starać się zapamiętać  jak najwięcej;

3)      jeżeli istnieje taka możliwość, nagrać rozmowę – jeśli nie – spróbować  zapisywać informacje;

4)      zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w    
 tle;

5)      nie odkładać jako  pierwszy słuchawki,

6)      jeżeli telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego,  zapisać ten numer.

7)      jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał, zostanie przekazana Policji.

1.      Po zakończeniu rozmowy należy  niezwłocznie zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych oraz powiadomić dyrektora szkoły.

2.      Dyrektor powiadamia:

1)      telefonicznie organ prowadzący i kuratorium oświaty;

2)      o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki;

3)      zarządza ewakuację godnie z obowiązującą   w szkole instrukcją.

Ważne: Uczniów trzeba poinstruować  o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.

4)      zabezpiecza ważne dokumenty, pieniądze;

5)      wyłącza lub poleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i  prądu.

Ważne: W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie należy go dotykać ani otwierać oraz w miarę możliwości ograniczyć  dostęp do niego osobom postronnym.

6)      dokonuje próby ustalenia właściciela przedmiotu,

3.      Po przybyciu właściwych służb należy  bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

 

10. Postępowanie w razie wykrycia/ znalezienia bomby (podejrzanego przedmiotu)

1.      W razie wykrycia/ znalezienia bomby (podejrzanego przedmiotu) należy wykonać następujące czynności:

1)      nie należy dotykać podejrzanego przedmiotu;

Ważne:Jeśli osoba widzi „bombę” to oznacza, że jest w polu jej rażenia.

1)      zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych;

2)      zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo;

3)      powiadomić o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki;

4)      zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą  w szkole  instrukcją;

5)      zabezpieczyć ważne dokumenty, pieniądze;

6)      wyłącz lub poleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu;

7)      otworzyć okna i drzwi;

8)      usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne;

9)      nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych);

10)  po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

2.      Po wybuchu bomby należy:

1)      ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch;

2)      zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych; 

3)      udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;

4)      sprawdzić  bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą w szkole instrukcją;

5)      w przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do sytuacji.

6)      po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

 

 

 

Rozdział VII

Zasady ewakuacji ludzi z budynku szkoły

 

§1

1. Miejsce ewakuacji - boisko sportowe.

 

2. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie:

1) Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji są :

a) słowny – np. pożar, pali sięa przy ćwiczeniu: „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy” dźwiękowy - trzy długie dzwonki w krótkich odstępach czasu.

b) Alarm może być również ogłoszony - w razie braku prądu - za pomocą dzwonka ręcznego.

 

3. Ewakuację należy rozpoczynać od zagrożonej części budynku, następnie ewakuujemy ludzi z najwyższej, a potem po kolei z niższych kondygnacji. Jeżeli zdarzenie powstanie na I piętrze ewakuację można rozpocząć równocześnie na I piętrze i parterze.

 

4. Warunki ewakuacji przy wykorzystaniu dróg komunikacji ogólnej

1) W przypadku pomieszczeń szkolnych należy pamiętać o tym, że nie wolno zawężać szerokości dróg komunikacji ogólnej, tj. korytarzy, klatek schodowych, nie wolno zastawiać wyjść (drzwi) ewakuacyjnych.

2) Należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi (stanowiących wyjścia ewakuacyjne) od środka.

 

5. Sposoby prowadzenia ewakuacji zorganizowanej

1) W budynku szkolnym powinna być stosowana ewakuacja zorganizowana.

2) Obowiązek udziału w ewakuacji - polegający głównie na sprawnym nadzorowaniu nad bezpiecznym opuszczeniem zagrożonych pomieszczeń przez uczniów - spoczywa na wszystkich pracownikach, a w szczególności na pracownikach dydaktycznych.

3) Chcąc prawidłowo realizować zadania ewakuacyjne każdy pracownik szkoły musi posiadać informacje na temat:

a) rozkładu pomieszczeń w obiekcie, dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść z budynku,

b) miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,

c) znajomości zasad alarmowania jednostek straży pożarnej,

d) rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomości zasad jego użycia,

e) usytuowania głównego wyłącznika prądu.

 

6. Kierownik akcji ewakuacyjnej

1) Akcją ewakuacyjną kieruje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

2) Kierownik akcji ewakuacyjnej w pierwszej kolejności wydaje polecenie zaalarmowania służb ratowniczych i zarządza ewakuację ludzi z budynku szkoły. Po przybyciu straży pożarnej przekazuje przybyłemu dowódcy wstępną informację, przede wszystkim na temat ewentualnych trudności z jakimi mogą się zetknąć ratownicy, oraz czy są jakieś strefy, gdzie mogą przebywać zagrożone osoby. Pozostaje do jego dyspozycji.

3) Decyduje o ewentualnej ewakuacji mienia, którą prowadzi z udziałem pracowników (przed przybyciem straży, a później pod rozkazami przybyłego dowódcy).

4) Do akcji ewakuacyjnej zaangażowani są wszyscy pracownicy przebywający w chwili zagrożenia w budynku.

5) Akcją ewakuacyjną na poszczególnych kondygnacjach kierują strefowi kierownicy ewakuacji.

6) Strefowym kierownikiem ewakuacji jest każdy dydaktyczny pracownik szkoły, prowadzący zajęcia z dziećmi w chwili ogłoszenia alarmu o ewakuacji. Odpowiada za ewakuację swoich podopiecznych i sprawdzenie, czy wszyscy opuścili pomieszczenie.

7) Wszystkie czynności ewakuacyjne trzeba wykonywać szybko, sprawnie, a zarazem spokojnie.

8) Ewakuację mienia należy prowadzić w przypadku jego dużej wartości, gdy stwarza dodatkowe zagrożenie, lub utrudnia prowadzenie działań.

9) W przypadku kiedy ogień lub dym uniemożliwia bezpieczne opuszczenie któregoś z pomieszczeń budynku należy udać się do najbardziej oddalonego od źródła pożaru miejsca, zamknąć i uszczelnić drzwi, a następnie otworzyć okno, wezwać pomoc i spokojnie oczekiwać na jej przybycie. Zamoczona w wodzie i przytknięta do ust tkanina ułatwi oddychanie w atmosferze dymu. W dolnych partiach /przy podłodze/ zawsze jest największa ilość tlenu, dlatego w strefie zadymienia należy starać się poruszać jak najniżej poziomu podłogi.

 

7. Obowiązki uczestników ewakuacji

1) OSOBA, KTÓRA PIERWSZA ZAUWAŻY POŻAR LUB INNE ZAGROŻENIE - powiadamia Dyrektora Szkoły i skąd alarmuje Państwową Straż Pożarną, ewentualnie Pogotowie Ratunkowe, Policję, Pogotowie Energetyczne, korzystając z umieszczonych przy telefonie numerów alarmowych. Pozostaje do dyspozycji dyrektora.

2) DYREKTOR - po otrzymaniu informacji o pożarze, lub innym zagrożeniu poleca podległemu personelowi wykonać następujące czynności:

a) umówionym sygnałem dźwiękowym lub głosem ogłosić alarm, który jest sygnałem do podjęcia przez podległy personel i uczniów czynności ewakuacyjnych,

b) przystąpić do ewakuacji szkoły.

3) NAUCZYCIELE - wychodzą na korytarz i upewniają się czy pożar powstał na „ich” kondygnacji. Jeżeli prowadzą zajęcia na parterze lub na kondygnacji, na której powstał pożar przystępują n a t y c h m i a s t do ewakuacji uczniów.

a) Jeżeli prowadzą zajęcia niż wyżej wymienione, po sprawdzeniu natężenia ruchu na korytarzu i klatce schodowej, samodzielnie podejmują decyzję o momencie rozpoczęcia ewakuacji. Są odpowiedzialni za ład i porządek w czasie ewakuacji.

b) Sprawdzają, czy wszyscy opuścili pomieszczenia.

c) Uczniów wyprowadzają na boisko szkolne, gdzie sprawdzają czy kogoś nie brakuje, a następnie składają meldunek dyrektorowi - kierownikowi ewakuacji.

4) UCZNIOWIE:

a) przerywają naukę;

b) ustawiają się parami w klasie;

c) czekają na znak opiekuna, zezwalający na opuszczenie sali lekcyjnej (pomieszczenia);

d) podporządkowują się poleceniom pracowników szkoły dot. spokojnego opuszczenia obiektu, gromadzą się na wyznaczonym boisku (miejscu zbornym) całą grupą klasową i pomagają w szybkim sprawdzeniu stanu osobowego,

e) nie przeszkadzają jednostkom ratowniczym w prowadzeniu działań, poprzez pozostawanie w miejscu wyznaczonym do ewakuacji, czyli na szkolnym boisku.

f) Uczniów pierwszego rocznika na pierwszym spotkaniu należy zapoznać z zasadami postępowania w razie pożaru i przeprowadzić ćwiczenia polegające na opuszczeniu budynku wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i sprawdzeniu stanu osobowego.

5) PRACOWNICY GOSPODARCZY:

a) otwierają wszystkie wyjścia ewakuacyjne, udają się do drzwi wyjściowych, gdzie kierują wszystkich ewakuowanych na zewnątrz budynku. Czuwają nad porządkiem w trakcie ewakuacji;

b) pomagają nauczycielom w ustaleniu, czy wszyscy uczniowie opuścili szkołę, sprawdzają pomieszczenia sanitarne, socjalne i pomocnicze;

c) próbują gasić pożar za pomocą gaśnic lub hydrantów wewnętrznych;

d) pozostają do dyspozycji kierownika ewakuacji, czyli Dyrektora Szkoły.

 

§2

1. Pomieszczenia szkolne należy opuszczać wg  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz zgodnie z Planem Ewakuacyjnym szkoły:

1) dzieci przebywające w sali gimnastycznej, Sali polonistycznej i salach oddziału przedszkolnego-  głównym wyjściem ewakuacyjnym (od strony kościoła),

2) osoby przebywające w kuchni, wyjściem tylnym od kuchni,

3) osoby przebywające w stołówce, świetlicy, pracowni komputerowej, pokoju nauczycielskim oraz z pomieszczeń na piętrze - wyjściem od strony boiska,

 

2. Po opuszczeniu budynku szkoły należy kierować się na boisko, w odległości zapewniającej bezpieczeństwo.

1) Po przybyciu jednostek straży pożarnej, lub innych służb (w zależności od charakteru zagrożenia) wszyscy podporządkowują się przybyłemu dowódcy. W przypadku pożaru, jeżeli jego źródło jest niewielkie należy w pierwszej kolejności, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru wykorzystując gaśnice ustawione na korytarzach budynku oraz hydranty wewnętrzne. Podczas korzystania z hydrantów należy pamiętać o konieczności wyłączenia dopływu prądu na przeciwpożarowym wyłączniku prądu.

2) Po ogłoszeniu ewakuacji - należy zabrać ze sobą najcenniejsze materiały (rzeczy lub dokumentację, dziennik lekcyjny). Jeżeli sytuacja na to pozwala - mogą zostać zabrane rzeczy osobiste: okrycia wierzchnie, tornistry, plecaki, torby, itp.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego

 

§1

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.Nr 6, poz. 69).

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów ze szkolnym regulaminem ppoż., a w szczególności z:

a) zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego,

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

c) planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych i zasadami zachowania się w czasie ewakuacji (także próbnej),

3. Każdy wychowawca zapoznaje uczniów z w/w zasadami na pierwszym spotkaniu z nimi w danym roku szkolnym, co uczniowie potwierdzają swoim podpisem.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138), który stanowi, iż:

1) Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

2) Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

 

Rozdział IX

Zachowanie, postępowanie osób przebywających na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (np. ferie, wakacje itp.)

 

§1

1. Osoby znajdujące się na terenie szkoły (np. na boiskach) w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje zachowanie i sytuacje wynikłe z tego zachowania.

2. W/w osoby ponoszą również odpowiedzialność za zniszczenia mienia szkolnego (np. bramek, ścian budynku szkoły itp.).

3. Każdy korzystający z terenu i obiektów szkoły zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zachować ostrożność i stosować się do regulaminów umieszczonych na tym terenie.

4. W razie wypadku osoba będąca świadkiem zdarzenia jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Jeżeli szkoła jest otwarta można skorzystać z telefonu znajdującego się w pokoju nauczycielskim lub gabinecie dyrektora.

6. Wychowawcy przekazują powyższą informację uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

 

Rozdział X

Procedura korzystania z Internetu

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w Internecie wymaga od szkoły kompleksowych i przemyślanych rozwiązań, tak na poziomie infrastruktury technicznej, jak i na poziomie rozwiązań organizacyjnych. Zadaniem szkolnej infrastruktury sieciowej jest przede wszystkim umożliwienie dostępu do Internetu, zarówno personelowi szkoły, jak i uczniom, czy to tylko na czas zajęć, czy też poza nimi.

Podstawowe elementy bezpieczeństwa szkoły w Internecie to bezpieczna infrastruktura informatyczna, kompetentny personel, działania profilaktyczne wobec uczniów, świadomi i współpracujący rodzice, przygotowane i stosowane procedury reagowania.

Obok zapewnienia dostępu do Internetu, szkolna sieć powinna umożliwiać jego monitorowanie, ponieważ to na szkole jako specyficznym dostawcy usług internetowych spoczywa odpowiedzialność za zidentyfikowanie sprawcy ewentualnych nadużyć.

Wprowadzenie suchych reguł  i zakazów daje niewiele, albo nic, wobec pomysłowości uczniów.  Lepiej zadbać o ich edukację, która powinna dotyczyć przede wszystkim profilaktyki sieciowych zagrożeń i wskazać im konsekwencje nierozważnych zachowań w sieci. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich niebezpiecznych sytuacji, warto więc również pokazać uczniom metody radzenia sobie z nimi i wskazać osoby lub instytucje, w których mogą szukać pomocy. Nie sposób tutaj przecenić roli rodziców, których warto zaangażować w edukację ich dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Zadaniem szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego funkcjonowania w Internecie, który jest wymagającym środowiskiem zarówno ze względu na swoją różnorodność, jak i nieustanne zmiany. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz gotowość z radzeniem sobie z codziennymi problemami funkcjonowania młodych ludzi w sieci wymaga od nauczycieli stałego rozwoju i uaktualniania swojej wiedzy. To również kwestia zadbania o rozwiązania organizacyjne na poziomie szkoły, które ze względu na zmienność sieci trzeba systematycznie aktualizować. Ich podstawą powinny być jednak opracowane i wdrożone przez szkołę standardy bezpieczeństwa, pozwalające na szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach konfrontacji z sieciowym zagrożeniem. W szkole powinny funkcjonować procedury reagowania na takie sytuacje, konieczne jest też podejmowanie interwencji w każdym przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, związanego z korzystaniem z mediów elektronicznych.

 

Nadmierne korzystanie z Internetu

Do nadużywania Internetu dochodzi najczęściej poza szkołą. Nauczyciele mogą być pierwszymi osobami, które dostrzegają zagrożenie – zmieniające się zachowanie ucznia, wycofanie się z kontaktów z rówieśnikami, pojawiające się problemy w  nauce.

Pojęcie nadużywania sieci może dotyczyć różnych obszarów: gier internetowych, portali społecznościowych i komunikatorów, pornografii i cyberprzemocy, hazardu online. Zazwyczaj u podłoża nadużywania Internetu leżą złożone czynniki. Tak jak w przypadku innych uzależnień, ucieczka w Internet może być rodzajem niekonstruktywnej strategii radzenia sobie ze stresem, chęcią oderwania się od niepowodzeń, odrzucenia przez grupę rówieśniczą, konfliktów w rodzinie. To jednocześnie błędne koło – nadmierne zaangażowanie w aktywność w Internecie rodzi kolejne problemy, nie rozwiązując poprzednich. Podkreślane są również czynniki osobowościowe korelujące z nadmiernym nadużywaniem Internetu: depresja, introwersja, neurotyzm, nadmierna wrażliwość, nieśmiałość, współwystępowanie innych nałogów, niska samoocena, przeżywanie niepewności, niskie poczucie sprawstwa, negatywne strategie radzenia sobie ze stresem.

 

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania Internetu

1.      Ujawnienie przypadku nadużywania Internetu.

Informacja o nadmiernym korzystaniu  z sieci lub komputera może być przekazana nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu przez ucznia, rodzica lub innych nauczycieli.

2.      Rozmowa z uczniem. Zebranie informacji na temat podejrzenia o nadużywanie Internetu, jego formy i częstotliwości.

3.      Kontakt  z rodzicami. Poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej obserwacji dziecka.

4.      Zapewnienie wsparcia psychologicznemu dziecku na terenie szkoły lub wskazanie specjalistycznej placówki.

5.      Wsparcie informacyjne w zakresie możliwości dalszych działań w  sytuacjach nadużywania Internetu, informacje dotyczące bezpośredniej pomocy specjalistycznej[1].

6.      Podjęcie interwencji prawnej. Większość sytuacji z nadużywaniem Internetu bądź komputera nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego. Zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego jest jednak wskazane w przypadku, gdy rodzice dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują się ze szkołą, a uczeń nie zaprzestaje działań, które są dla niego krzywdzące i skutkują niewywiązywaniem się z obowiązków szkolnych.W takiej sytuacji dyrektor szkoły powinien wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich kroków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich[2].

7.      Dokumentacja zgłoszenia obejmuje w szczególności opis  podjętych przez szkołę działań, np. kontakt  z rodzicami, rozmowa  z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą

8.      Monitorowanie sytuacji:
(-) kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami,

(-) upewnienie się, czy  nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie,
(-) sprawdzenie, jak uczeń wywiązuje się z obowiązków szkolnych, czy bierze udział w e wszystkich zajęciach.

Niebezpieczne treści

Pojęcie niebezpieczne (szkodliwe) treści jest pojęciem szerszym niż treści nielegalne. Polskie prawo za nielegalne uznaje materiały zawierające pornografię dziecięcą, pornografię związaną z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, propagowanie faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego, szerzenie nienawiści wobec jednostki lub grupy społecznej ze względu na jej pochodzenie, kulturę, wyznanie lub ze względu na bezwyznaniowość. Lista materiałów uznawanych  za szkodliwe jest dłuższa, obejmuje te, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na niedojrzałą psychikę młodych ludzi. Do treści szkodliwych zalicza się: materiały promujące samookaleczenie, samobójstwa, skrajne odchudzanie, rozpowszechniające nienawiść, promujące zażywanie narkotyków.

Uczniowie dostęp do treści nielegalnych lub szkodliwych mogą uzyskać za pomocą szkolnego komputera (np.  trakcie lekcji), albo prywatnych urządzeń. Nawet najlepsze filtry zainstalowane w szkolnej infrastrukturze nie są w stanie zapewnić 100- procentowej skuteczności blokowania niepożądanych treści. W tej sytuacji znaczenia nabiera ograniczenie skali,  jakiej materiały zostaną rozpowszechnione wśród uczniów. W przypadku kontaktu z treściami nielegalnymi w Internecie, należy je zgłosić do Dyżurnet.pl – punktu kontaktowego, którego celem jest reagowanie na treści wymierzone w bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zgłoszenia można dokonywać anonimowo.

 

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole

1.      Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole. Informacja o kontakcie uczniów ze szkodliwymi treściami może dotrzeć do nauczyciela, pedagoga szkolnego z różnych źródeł: od samych uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli.

2.      Ustalenie okoliczności zdarzenia.

a)      poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści wychowawcy klasy, pedagoga i dyrektora,

b)      zabezpieczenie dowodów. Zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. Wydrukowanie i zapisanie w formie zarzutów ekranu wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci, zachowanie SMS-ów. Jeśli treści są  nielegalne,  nieodpowiednio zabezpieczone lub  niezgodne z regulaminem danej strony – kontakt z administratorem strony,

c)      ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która rozpowszechniała szkodliwe treści), ustalenia, kim są świadkowie zdarzenia. Klasyfikacji szkodliwych treści: pornograficzne promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc; promujące zachowania antyspołeczne lub autodestrukcyjne.

d)      współpraca z pracownikiem/ nauczycielem zarządzającym dostępem do sieci w szkole. Pomoc  zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp do szkodliwych materiałów.

3.      Diagnoza potrzeb i działania wobec uczniów zaangażowanych w rozpowszechnianie szkodliwych treści (edukacja, warsztaty z grupą/klasą lub rozmowa na temat treści, jeżeli np. mają negatywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i są np. psychomanipulacją).

4.      Zdecydowany komunikat ze strony szkoły, ze takie materiały nie są w szkole akceptowane.

5.      Działania wobec sprawcy i osób uczestniczących. Ustalenie okoliczności zdarzenia: rozmowa/spotkanie z nauczycielem/pedagogiem na temat przesłanych treści (jakie emocje budzi prezentowany materiał, do jakich działań ich zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat otaczającego świata); omówienie konsekwencji zdarzenia dla osób mających kontakt ze szkodliwymi treściami -  w tym też konsekwencji wynikających ze złamania regulaminu szkoły.

6.      Rozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno). Jeżeli szkodliwe  treści  rozpowszechnia grupa uczniów, działania interwencyjne warto zacząć od lidera grupy.

7.      Powiadomienie rodziców uczniów o zdarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości, z materiałem dowodowym. Poinformowanie  rodziców o działaniach podjętych przez szkołę wobec ucznia i podjęcie współpracy z rodzicami w celu rozwiązania problemu.

8.      Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom zdarzenia.

9.      Wsparcie informacyjne dotyczące możliwych działań wobec szkodliwych treści, informacja dotycząca  formy ich zgłaszania do Dyżurnet.pl, zabezpieczenia dowodów.

10.  Podjęcie interwencji prawnej.

Interwencja prawna przeprowadzona przez szkolę możliwa jest w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania:

(-) pornografii z udziałem małoletniego ( art.202§ 3 kk),

(-) treści propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych ( art.256 i art.257 kk).

Inne formy interwencji: kontakt z administratorem/moderatorem w sytuacji, gdy treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony.

 

 

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Numer alarmowy z tel. komórkowego - 112

Ośrodek Zdrowia – 41 3735032

Pogotowie Energetyczne – 991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie wprowadzenia procedur „Bezpieczeństwo w szkole” zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedury „Bezpieczeństwo w szkole” na które się składają: I. Procedury bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole, II. Procedury i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa, III. Procedury postępowania nauczyciela podczas wypadku, IV. Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, V. Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia, VI. Procedura postępowania – zagrożenie atakiem terrorystycznym (atak bombowy, wtargnięcie napastników, użycie broni palnej), VII. Zasady ewakuacji ludzi z budynku szkoły, VIII. Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego, IX. Zachowanie, postępowanie osób przebywających na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (np. ferie, wakacje itp.), X. Procedura korzystania z Internetu.

 

§ 2

Regulaminy obowiązują wszystkich korzystających z obiektu szkoły.

 

§ 3

1. Wszystkich nauczycieli zobowiązuje się do zapoznania z w/w procedurami.

 

§ 4

Procedury wchodzą w życie z dniem 23 maja2016 roku.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Potwierdzam zapoznanie się z w/w procedurami:

 1. Dymińska Alina                       - ...................................................
 2. Kiełbus Jacek                          - ...................................................
 3. Komisarska Monika                - ...................................................
 4. Kowalczyk Krystyna                - ...................................................
 5. Ostrowska Leokadia               - ...................................................
 6. Ostrowski Zdzisław                 - ...................................................
 7. Piskulak Elżbieta                     - ...................................................
 8. Ks. Plewniak Marek                - ...................................................
 9. Popiel Anna                            - ...................................................
 10. Soboń Wiesław                       - ...................................................
 11. Staciwa Joanna                       - ...................................................
 12. Ścisłowicz-Pluta Karolina        - ...................................................
 13. Szczepańska Marianna            - ...................................................
 14. Zajchowska Anna                   - ..................................................
 15. Zbróg Wiesława                      - ...................................................
 16. Bielecka Marzanna                  - ...................................................
 17. Maciążek Agnieszka                - ...................................................
 18. Bielecki Marek                        - ...................................................
 19. Dymek Józef                           - ...................................................


[1] W ramach działań informacyjnych można przekazać kontakt do zespołu pomocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online Help.org.pl. Kontakt z zespołem jest możliwy pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 oraz poprzez czat, od poniedziałku do piątku w godz.12.00-18.00, jak również poprzez formularz: Zadaj nam pytanie na stronie www.helpline.org.pl i e-mal: helpline@helpline.org.pl

[2] Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014r. poz.382 z późn.zm.).